Make your own free website on Tripod.com
Iblis 2:34, 7:11-18, 15:31-34, 17:61-65, 18:50, 20:116-123, 26:95, 38:71-85.
Ibrahim Memenuhi perintah Tuhan 2:124; Meninggikan bungunan Kaabah 2:127, Agamanya 2:130-135; Bukan beragama Yahudi atau Nasrani 3:67, Bukan musyrik 3:95, Tiada mau menyernbah benda-benda di langit 6:75-79; Bertukar fikiran dengan orang anti Tuhan 2:258; Bertukar fikiran dengan kaumnya tentang pemujaan berhala 21:51-71, 26:70-82, 29:16-18, 24-25, 37:83-98, Perintah menyembelih anaknya (dengan mimpi) 37:102-107, Mohon keterangan cara menghidupkan yang mati 2:260; Memohonkan ampun untuk bapanya 9:113-114, 26:66, Mohon memperolehi anak yang saleh 37:100-101 - Malaikat-malaikat datang memberitakan akan beroleh anak 11:69-73, 15:51-56, 51:24-30, Doanya 14:35-41, 26:83-89, Selamat dari api 21:69, Menjadi teladan yang baik 60:4
Ibu bapa Dengan anak entah mana yang dekat 4:11; Berbakti kepadanya 6:151, 17:23, 29:8, 31:14, 46:15.
Idris 19:56-57, 21:85.
Illiyun 83:16-21.
'Imran 3:33,35, 66:12.
'Isa Orang baik 3:46 Kelahirannya 3:45-47, 19:22-23; Rasul untuk Bani Israil 3:49-51, Murid-muridnya 3:52-53, 5:111-115, Meninggikannya3:55-57, 4:158 Serupa Adam 3:59,Tidak dibunuh, tidak disalib 4:157, Hanya seorang Nabi 4:171, 5:75, 19:30-33, 43:59, 63:64; Bukan Tuhan 5:17, 72:73, Diberikan Injil kepadanya 5:46; Bukan anak Tuhan 9:30 Pengikut-pengikutnya mempunyai perasaan kasih sayang dan belas kasihan 57:27; Pengikut-pengikutnya penolong agama Allah 61:14; Menjadi tanda 23:50, 43:61 Memberitakan kedatangan seorang Utusan Tuhan yarlg bernama Ahmad 61:6; Dibantu dengan Ruh Suci 8:87, 253.
Ishaq 2:133, 3:84, 4:163, 6:84, 11:71, 19:49, 21:72, 37:112-113, 38:45
Islam Agama yang benar di sisi Tuhan 3:19, Disukai Tuhan 5:3. Menjadi orang pertama memeluknya 6:14, 163: 9:100, Hati yang terbuka menerimanya 39:22, Menganggap berjasa memeluknya 49:17, Bernama Muslim sejak dahulu 22:78.
Ismail 2:125,133, 4:163, 6:86, 14:39, 19:54-55, 21:85, 38:48.
Israil Lihat Bani Israi.
Isteri Memperoleh seperempat harta pusaka 4:12; Jangan diambil kembali harta yang diberikan kepadanya 4:20, Perundingan perdamaian 4:128, Tiada sanggup adil antara beberapa isteri 4:129, Isteri-isteri Nabi 33:6, 28, 50-51,Yang diceraikan 2:228-232,237, 65:1, Yang kematian suami 2:234.