Make your own free website on Tripod.com
Wadd berhala - 71 :23
Wang suap rasuah - 2:188.
Washilah 5:103
Wasiat berwasiat - 2:180, 182, 240; 4:11-12 5:106, 90:17, 103:3.